Sobre o Incipit

O Incipit é un instituto de investigación do CSIC. A diferenza dos institutos de carácter disciplinar, o Incipit está orientado a investigar sobre un problema común, o patrimonio cultural, independentemente das disciplinas ou enfoques metodolóxicos que se empreguen en cada momento. O Incipit reúne a especialistas de numerosos campos, como antropoloxía, arqueoloxía, arquitectura, astrofísica, educación, filosofía, xeografía, historia, enxeñaría de software, ou lingüística.

O problema común que aborda o Incipit é o patrimonio cultural, en concreto, a cadea de valor do patrimonio e os procesos de patrimonialización (como o patrimonio chega a ser patrimonio). Esta investigación acométese desde múltiples perspectivas, algunhas máis fundamentais e teóricas e outras máis aplicadas e orientadas a produto. Ademais de en Galicia e España, o Incipit desenvolve proxectos en moitos outros países, sobre todo de América do Sur e África Subsahariana.

Como instituto do CSIC, o Incipit non só realiza investigación, senón que tamén leva a cabo accións de formación, divulgación, e prestación de servizos especializados. O CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) é o maior organismo público de investigación de España.

Plan estratéxico

O Incipit réxese por un plan estratéxico que se revisa periodicamente. O plan estratéxico vixente detállase a continuación.

Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural

Arqueoloxía da Paisaxe e Paisaxes Culturais

Estudamos os procesos de construción humana da paisaxe, examinando as súas relacións coas dinámicas económicas, sociais e culturais, e caracterizando a súa evolución a través da prehistoria e a historia. Ademais, tentamos descubrir o concepto de espazo, e secundariamente de tempo e natureza, que guían as accións espaciais do ser humano e serven de base á materialización do ser social en termos espaciais. Inclúe estudos de astronomía cultural e arqueoastronomía.

Investigación Teórica e Historiográfica sobre Estudos de Patrimonio Cultural

Estudamos as circunstancias que constitúen o campo de operación das disciplinas que traballan en patrimonio, coa fin de desenvolver indagacións teóricas acerca das súas posibilidades e validez como ferramentas para a xestión da realidade social e produción de valor, especificamente, dentro da parte desta realidade constituída polo patrimonio cultural.

Procesos de Patrimonialización: Memoria, Identidades e Conflito

Estudamos os procesos de formación do patrimonio no presente e no pasado. En particular, a subliña céntrase na relación entre o patrimonio cultural, a memoria e mais a identidade, para responder ás seguintes preguntas: ¿Cales son os mecanismos polos que as sociedades producen o seu patrimonio cultural? ¿Cal é o papel dos diferentes axentes sociais implicados nestes procesos? ¿Cal é o papel do patrimonio cultural en tempos de crise? Inclúe estudos de etnografía e arqueoloxía do mundo contemporáneo e de memoria histórica.

Socioeconomía do Patrimonio Cultural

Usamos de xeito integrado un conxunto de enfoques diferentes cara ao patrimonio cultural desde disciplinas que non están vinculadas coa interpretación e a xestión de elementos patrimoniais. Isto inclúe a investigación sociolóxica, antropolóxica, económica e política acerca do patrimonio cultural. O obxecto do estudo é o patrimonio cultural en si propio como realidade social, nas súas diferentes dimensións e nun contexto marcado pola sociedade posindustrial e a transición cara a unha socioeconomía baseada no coñecemento.

Cultura Material e Procesos de Formalización do Patrimonio Cultural

Estudamos a cultura material a través do rexistro arqueolóxico, enlazando as súas transformacións cos procesos socioculturais presentes en contextos ibéricos, europeos e poscoloniais. Tentamos determinar como os patróns de regularidade e cambios estilísticos se vinculan a procesos de cambio sociocultural e a estratexias de cambio da identidade social en comunidades pasadas e presentes.

Tecnoloxías Semánticas para Patrimonio Cultural

Traballamos para crear, seleccionar, desenvolver, analizar, validar, demostrar e espallar as tecnoloxías necesarias para a construción de significado arredor da información que se xera e manexa durante os traballos de investigación e xestión do patrimonio cultural.

Estrutura organizativa

O Incipit organízase en torno a unha serie de especialidades e unidades. Cada especialidade céntrase nun ámbito de estudo ou aproximación metodolóxica determinada, mentres que cada unidade, ademais, ofrece servizos ao exterior.

Especialidades

Antropoloxía

Coordinadora: Cristina Sánchez-Carretero

Adícase ao estudo de diferentes aspectos do patrimonio cultural das sociedades actuais, fundamentalmente mediante a metodoloxía de traballo de campo etnográfico.

Arqueoloxía

Coordinador: Felipe Criado-Boado

Adícase á análise e aplicación das teorías e prácticas arqueolóxicas (incluíndo en concreto aportacións desde a arqueoloxía da arquitectura, da cultura material, do presente e da paisaxe) para estudar os procesos de materialización, a súa correspondencia cos contextos socio-culturais pretéritos e actuais, e a súa relación co patrimonio cultural, a súa valorización, e o seu uso no presente.

Tecnoloxías Semánticas

Coordinador: César González-Pérez

Adícase ao uso de tecnoloxías da información, e específicamente da enxeñería de software, enxeñería do coñecemento, enxeñería de métodos e teoría de organizacións, para comprender, visualizar, analizar, sintetizar, comunicar e documentar calquera información relevante para os estudos de patrimonio cultural.

Tecnoloxías Xeoespaciais

Coordinador: César Parcero-Oubiña

Adícase ao uso e desenvolvemento de tecnoloxías para a representación de entidades xeográficas e a análise da información asociada, todo isto aplicado ao estudo do patrimonio cultural. Estas tecnoloxías inclúen os sistemas de información xeográfica e a teledetección.

Unidades

Valorización

Ten por misión o estudo dos procesos de valorización xerados en torno ao patrimonio cultural, a valorización dos procesos e resultados de investigación do Incipit, con vistas a incrementar a súa relevancia social conforme á súa estratexia científica, e mais o fomento da participación do Incipit, mediante distintas vías, en procesos de valorización xerados en torno ao patrimonio cultural.

Indicadores de produción

A continuación, resúmese a produción do Incipit dos últimos cinco anos.

Totais

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Publicacións
132
137
124
110
141
644
Publicacións
132
137
124
110
141
644
Participacións en eventos
106
165
136
154
113
674
Participacións en eventos
106
165
136
154
113
674
Proxectos financiados
0
2
0
2
0
4
Proxectos financiados
0
2
0
2
0
4
Axudas basais
0
0
0
0
1
1
Axudas basais
0
0
0
0
1
1
Produtos científico-técnicos
15
21
4
4
26
70
Produtos científico-técnicos
15
21
4
4
26
70
Traballos académicos
10
12
13
13
8
56
Traballos académicos
10
12
13
13
8
56
Estancias realizadas
2
3
9
8
5
27
Estancias realizadas
2
3
9
8
5
27
Estancias recibidas
3
3
2
5
5
18
Estancias recibidas
3
3
2
5
5
18

Publicacións

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Artigos
60
82
54
57
76
329
Artigos
60
82
54
57
76
329
Comentarios
2
4
3
0
1
10
Comentarios
2
4
3
0
1
10
Documentos de resultados
1
2
7
4
5
19
Documentos de resultados
1
2
7
4
5
19
Folletos
0
0
1
0
1
2
Folletos
0
0
1
0
1
2
Libros
3
6
8
3
4
24
Libros
3
6
8
3
4
24
Libros editados
4
9
3
4
6
26
Libros editados
4
9
3
4
6
26
Notas ou artigos de prensa
2
0
0
2
9
13
Notas ou artigos de prensa
2
0
0
2
9
13
Números especiais de revistas
0
0
0
1
4
5
Números especiais de revistas
0
0
0
1
4
5
Pósteres
0
0
1
1
0
2
Pósteres
0
0
1
1
0
2
Prólogos
3
0
0
0
0
3
Prólogos
3
0
0
0
0
3
Recensións
8
4
4
7
4
27
Recensións
8
4
4
7
4
27
Seccións de libro
49
30
43
31
31
184
Seccións de libro
49
30
43
31
31
184

Participacións en eventos

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Actividades de guía
0
1
1
0
0
2
Actividades de guía
0
1
1
0
0
2
Congresos
21
26
31
37
33
148
Congresos
21
26
31
37
33
148
Cursos de grao
1
1
1
1
1
5
Cursos de grao
1
1
1
1
1
5
Cursos de mestrado
6
10
4
6
16
42
Cursos de mestrado
6
10
4
6
16
42
Cursos de posgrao
4
4
3
3
2
16
Cursos de posgrao
4
4
3
3
2
16
Cursos independentes
0
3
1
4
2
10
Cursos independentes
0
3
1
4
2
10
Demostracións
0
0
0
0
0
0
Demostracións
0
0
0
0
0
0
Exposicións
2
1
2
1
0
6
Exposicións
2
1
2
1
0
6
Grupos de ponencias, comunicacións ou charlas
23
20
4
8
5
60
Grupos de ponencias, comunicacións ou charlas
23
20
4
8
5
60
Mesas redondas
1
9
1
4
3
18
Mesas redondas
1
9
1
4
3
18
Outros
11
4
9
10
4
38
Outros
11
4
9
10
4
38
Ponencias, comunicacións ou charlas
27
67
70
50
38
252
Ponencias, comunicacións ou charlas
27
67
70
50
38
252
Talleres
3
5
6
8
3
25
Talleres
3
5
6
8
3
25
Xornadas
7
14
3
22
6
52
Xornadas
7
14
3
22
6
52

Proxectos financiados

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Consorcio
0
0
0
0
0
0
Consorcio
0
0
0
0
0
0
Contrato
0
0
0
0
0
0
Contrato
0
0
0
0
0
0
Convenio
0
0
0
0
0
0
Convenio
0
0
0
0
0
0
Outros
0
0
0
0
0
0
Outros
0
0
0
0
0
0
Subvención
0
2
0
2
0
4
Subvención
0
2
0
2
0
4

Produtos científico-técnicos

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Aplicacións software
0
0
0
1
2
3
Aplicacións software
0
0
0
1
2
3
Combinados
0
2
0
0
1
3
Combinados
0
2
0
0
1
3
Conxuntos de datos
0
0
0
0
2
2
Conxuntos de datos
0
0
0
0
2
2
Dispositivos
0
0
0
0
0
0
Dispositivos
0
0
0
0
0
0
Producións audiovisuais
15
17
4
3
3
42
Producións audiovisuais
15
17
4
3
3
42
Recursos web
0
2
0
0
18
20
Recursos web
0
2
0
0
18
20

Traballos académicos

 
2016
2017
2018
2019
2020
Total
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Teses de doutoramento
6
6
7
4
3
26
Teses de doutoramento
6
6
7
4
3
26
Teses de mestrado
4
6
5
8
3
26
Teses de mestrado
4
6
5
8
3
26
Traballos de grao
0
0
1
1
2
4
Traballos de grao
0
0
1
1
2
4
Traballos de posgrao
0
0
0
0
0
0
Traballos de posgrao
0
0
0
0
0
0